Fertilane App Terms

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2021

 

להלן תנאי השימוש (להלן: ״תנאי השימוש״), החלים על Fertilane (פרטיליין), ואפליקציה מבוססת אתר אינטרנט (web) בכתובת www.fertilai.com ככל שיהיו מעת לעת (ביחד, להלן: ״האפליקציה״) המופעלת על ידי פרטילאי בע”מ (להלן: ״החברה״, או ״אנחנו״), או בשירותים אחרים שהחברה מציעה דרך האפליקציה (להלן: ״השירותים״). תנאי השימוש באפליקציה מהווים חוזה בין החברה למשתמשות, חלים על כל משתמשת באפליקציה ומטרתם הינה להסדיר את היחסים בין החברה, לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באפליקציה (להלן: ״המשתמשות״, “משתמשת” או ״את״). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. כל שינוי בתנאי השימוש יהיה בתוקף מרגע פרסומו באפליקציה.

תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות אך חלים בצורה שווה על שני המינים.

 • השימוש באפליקציה 
 • האפליקציה מאפשרת הצגה של הנחיות רפואיות ותקשורת עם גורמי רפואה שונים אשר המשתמשות בטיפולם (להלן: ״גורמי רפואה“), הצגתו של תאריך ביוץ משוער במקרים מסוימים, והזנתן של תוצאות של בדיקות ונתונים רפואיים שונים על ידי המשתמשות. בין השאר, המלצות לביצוען של בדיקות רפואיות, קישורים לאתרי צד שלישי (עם הוראות רפואיות), המלצות שונות לרבות: המלצה ליטול חומצה פולית, המלצה ליטול תרופות שונות, המלצה לביצוע בדיקת הריון, המלצה לביצוע בדיקת אולטרסאונד, המלצה לביצוע בדיקת דם, המלצת ליצירת קשר עם גורמי הרפואה. 
 • אנא קראי את תנאי השימוש בעיון. כל שימוש באפליקציה שלנו מהווה את הסכמתך המפורשת לאמור בתנאי השימוש. במידה ואינך מסכימה לתנאי השימוש, עלייך לחדול מכל שימוש באפליקציה. 
 • האפליקציה והשירותים מיועדים למשתמשות מעל גיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשות בגילאים נמוכים מ-18, על משתמשות אלו לקבל הסכמה של אחד מהוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים והגלישה באפליקציה.
 • תנאי השימוש חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר (לרבות טלפון סלולארי, מכשירי ״טאבלט״ למיניהם וכיו”ב).
 • על השימוש באפליקציה יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באפליקציה.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, הינך מתחייבת שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן או מידע הקיים באפליקציה או לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עשויה לייצר עומס על מערכות ושרתי החברה או לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האפליקציה והשירותים ו/או לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באפליקציה ו/או במערכות הקשורות אליה אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תנאי השימוש.
 • מדיניות הפרטיות

כל שימוש באפליקציה והעברת מידע אישי כלשהו אלינו מהווה את הסכמתך המפורשת לאמור במדיניות הפרטיות שלנו, אשר ניתן למצוא ב: www.fertilai.com/privacy מדיניות זו מוסיפה על האמור בתנאי השימוש ולא גורעת מהם בשום צורה. במידה ואינך מסכימה לתנאי מדיניות זו, עלייך לחדול מכל שימוש באפליקציה .

 • תפעול האפליקציה
 • האפליקציה על כל המידע והתכנים הכלולים בה, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושה של החברה או שניתנו לה ברישיון מתאים והם מוגנים על-ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה  וכל פרסום מטעם צד שלישי באפליקציה הינו קניינו של מפרסמו, אינך רשאית לפגוע בזכות זו או להשתמש בכל מידע, תמונה, מלל, אלמנט גרפי או כל רכיב אחר השייך לצד שלישי כאמור ללא רשותו. החברה רשאית להסיר, להוסיף או להחליף באפליקציה קישורים אשר יופיעו בה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הופעת קישור חיצוני באפליקציה אינה מהווה אישור לכך שהמידע במקור בקישור כאמור מלא, מהימן, עדכני או אמין והחברה אינה לוקחת אחריות על אמיתותו ודיוקו של מידע כאמור.
 • החברה מכבדת את הזכויות של כל צד שלישי לקניינו הרוחני. היה ואת מאמינה כי זכויותייך נפגעו או כי נעשה שימוש לא מורשה או לא ראוי כלשהו על ידי החברה בקניין רוחני שבבעלותך, אנא צרי עמנו קשר בכתובת המייל contact@fertilai.com ותארי בפירוט את נסיבות השימוש הבלתי מורשה, ההפרה או הפגיעה בזכויותיך הקנייניות. החברה תעשה את מלוא המאמצים לחקור ולטפל בכל פניה כאמור בהקדם.
 • היה ונציגי ו/או עובדי ו/או שליחי החברה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמשת באפליקציה שבחרה לבצע פעולה או כל שימוש באפליקציה, במתן סיוע החברה ו/או מי מטעמה לא נוטלים כל אחריות בגין כל פעולה או שימוש שבוצעו באפליקציה. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש, בשום אופן, כנטילת אחריות כלשהי על ידי החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי או כל שימוש שמשתמשת ביצעה באפליקציה או במי מהאתרים המקושרים לה.
 • האפליקציה והשירותים ניתנים כפי שהם (as is) בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האפליקציה, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באפליקציה ובאמצעות השירותים. השימוש בשירותים ובאפליקציה ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 • החברה אינה מתחייבת שהאפליקציה תהיה זמינה ו/או תתנהל בתקינות מלאה ו/או ללא הפסקות ו/או בבטחה ו/או ללא טעויות והשירותים לא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין אם בחומרה, בתוכנה, בקווי או במערכות תקשורת בין אם אצל החברה או אצל מי מספקיה. ידוע למשתמשת, כי מטבעם האפליקציה והשירותים תלויים בשירותי תקשורת ואחרים המסופקים לחברה ו/או למשתמשת על-ידי צדדים שלישיים (לרבות שרתי אינטרנט חיצוניים, ספקיות תשתיות אינטרנט, חברות סלולר וכיו”ב), וכי יתכן שיחולו עיכובים בהופעת מידע באפליקציה ובשירותים מסיבות התלויות בצדדים שלישיים כאמור. המשתמשת מצהירה ומאשרת, כי החברה לא תהא אחראית כלפיה בכל הקשור בעיכובים כאמור, וכי אין ולי ולא תהיה לה והיא מוותרת בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה כנגד החברה וגורמי הרפואה בקשר עם עיכובים כאמור.
 • החברה רשאית לסגור או להפסיק את פעילות את האפליקציה ולשנות מעת לעת את סדרה, המבנה שלה, עיצובה וזמינות השירותים ללא מתן כל הודעה מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור לעיל.
 • בעת שימוש באפליקציה ובשירותים, נשמר על מחשבך או על מכשיר הקצה ממנו הינך עושה שימוש באפליקציה ובשירותים, מידע ותמונות לצורך שיפור ומיטוב חווית השימוש באפליקציה, בשימוש כאמור הינך מסכימה לשמירתם של מידע ותמונות אלו. מובהר בזאת, כי ככל שיעשה שימוש באפליקציה באמצעות רשתות סלולריות יש ששימוש כאמור יגרום לצריכת רוחב פס ותעבורת מידע שיגררו חיובים על מנוי הסלולר שלך.
 • המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שהאפליקציה מכילה מידע רפואי אישי, סודי ורגיש, המוגן על-פי חוק, וכי לפיכך הגישה למידע כאמור המצוי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מתבצעת באמצעות הזנת מספר תעודת זהות וסיסמה אישית (להלן: “אמצעי ההתחברות“) בתקשורת מאובטחת ומוצפנת. המשתמשת מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הסבירים לצורך שמירה על אמצעי ההתחברות לשם מניעת שימוש בהם על ידי כל צד שלישי ללא הרשאת המשתמשת. המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שהשמירה על סודיותם ואבטחתם של אמצעי ההתחברות לאפליקציה הינה באחריותה, כי כל שימוש בלתי מורשה עקב אבטחה לקויה מצד המשתמשת יכול לגרום לחשיפתו של המידע וכי החברה מסירה מעצמה כל אחריות בגין שימוש בלתי מורשה שייגרם באמצעות שימוש באמצעי ההתחברות. 
 • משכך, לאור האמור לעיל, אני מוותרת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או נגד גורמי הרפואה ו/או מי מטעמם בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים במידע המופיע באפליקציה כתוצאה ממסירה ו/או אובדן של הקוד האישי ושל הסיסמה האישית ו/או כתוצאה מצפייה במידע ללא מתן היתר מפורש לכך, לרבות צפייה במידע על-ידי בני משפחתי.
 • בעת הגישה לאפליקציה ולשירותים נדרשת תשומת לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על-גבי המסך בכל אחת מאמצעי הגישה לאפליקציה (מחשב, טלפון סלולרי וכיו”ב) עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת המשתמשת בעת השימוש באפליקציה והעיון במידע המופיע בה, המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שלה מלוא האחריות למנוע מכל גורם שאינו מורשה מלצפות במידע זה.
 • הזנת מידע באפליקציה ותקשורת עם גורמי הרפואה
 • במסגרת השימוש באפליקציה והשירותים תתאפשר למשתמשות הזנת תוצאות של בדיקות רפואיות. מובהר בזאת כי כל האחריות להזנתם המלאה והמדויקת של תוצאות בדיקה כאמור יהיו באחריות המשתמשת והחברה מסירה אחריות בכל מקרה של הזנה שגויה או אי הזנה לרבות כזו שתגרום להמלצות לא נכונות או לקויות בכל דרך שהיא בין אם על ידי האפליקציה עצמה או על ידי גורמי הרפואה.
 • במסגרת השימוש באפליקציה והשירותים, מאפשרת האפליקציה תקשורת בין משתמשות לגורמי הרפואה, מובהר בזאת כי כל תקשורת כאמור, לרבות תוכנה, זמינותה ועמידתה בזמני הטיפול תהא באחריות גורמי הרפואה והמשתמשות בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות למה מהאמור לעיל.
 • המלצות באפליקציה
 • כל ההמלצות באפליקציה כאמור לעיל הינן באחריות גורמי הרפואה. עם זאת המשתמשת מצהירה בזאת כי ברור לה שדיוקן, נכונותן ותאימותן למצבו הרפואי של המשתמשת תלויות בין השאר גם בהזנתן העצמאית על ידי המשתמשת של תוצאות בדיקות שונות שתידרש המשתמשת לעבור בהוראת גורמי הרפואה. 
 • המשתמשת מצהירה כי ידוע לה, כי כל פעולה המתבססת על מידע המופיע בפלטפורמות השונות של האפליקציה והשירותים מחייבת את אישור גורמי הרפואה הרלוונטיים, וכי החברה לא תישא באחריות לכל פעולה אשר תתבצע שלא בהתייעצות עם גורמי הרפואה הרלוונטיים ובאישורם.
 • המשתמשת מצהירה כי ידוע לה והיא מסכימה, כי ככל שתעלה בעצמה לאפליקציה  מידע / מסמכים שלא בהוראת גורמי הרפואה, העלאה כאמור נעשית מיוזמתה ועל אחריותה בלבד, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בגין העלאה כאמור ובגין האמור במידע/מסמכים שהועלו.
 • באפליקציה יכול שיתפרסמו תכנים ומידע לנוחיות המשתמשות. התכנים והמידע המופיעים באפליקציה נועדו לספק מידע רפואי ובריאותי אך אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך שהוא רופא, רוקח, תזונאי, פיזיותרפיסט או כול מומחה אחר בהתאם לעניין, על בסיס אישי ופרטני. 
 • במידה ומשתמשת חושדת כי קיימת טעות, אי דיוק או כי כל המידע המוצג באפליקציה אינו עדכני, מלא, מהימן, עדכני או אמין, על משתמשת כאמור ליצור קשר בהקדם עם גורמי הרפואה הרלוונטיים ולעמוד על תיקון מידע כאמור ולחברה לא תהא כל אחריות לכל אי דיוק לכל מצב של טעות, אי דיוק, או הכללת מידע שאינו  כאמור אינו עדכני, מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 • על כן, המשתמשת מצהירה כי מובן לה ומוסכם עליה, כי השימוש באפליקציה ובהמלצות המופיעות בה אינו מהווה תחליף לפניה לגורמים המטפלים, לרבות הרופאים המטפלים בה, לשם קבלת אנמנזה, יעוץ והכוונה לפי הצורך הרפואי. המשתמשת מאשרת, כי לא יהיו לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה ו/או מגורמי הרפואה ו/או ממי מטעמם בגין שימוש שתעשה המשתמשת או שיעשה מישהו מטעמה באפליקציה או בשירותים בניגוד לאמור לעיל.Contact us
For more information
And cooperation.

Skip to content